Promocja oficerska w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

07 czerwca 2013 r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyła się uroczysta promocja oficerska absolwentów szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 410 funkcjonariuszom nadano stopień podporucznika Służby Więziennej.

W uroczystości, na placu apelowym Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej uczestniczyli: Wiceminister Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego dr Zbigniew Włosowicz, Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP, dr Piotr Zientarski, zastępca Prokuratora Generalnego pan Robert Hernand, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Włodarski, Komendant Główny Staży Granicznej gen. brygady Dominik Tracz, Zastępca Komendanta Głównego Policji Nadinspektor Mirosław Schossler. W promocji uczestniczyli również parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, przedstawiciele sądownictwa, prokuratury, kurateli, nauki, szkolnictwa wyższego, wojska, policji i straży granicznej, państwowej straży pożarnej, straży miejskiej oraz przedstawiciele środowiska więziennego.

Prymusem szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej została ppor. Ewa Misztal, młodszy psycholog z Zakładu Karnego w Kamińsku, uzyskała najwyższą ocenę – celująca. Po raz pierwszy w korpusie oficerskim, w uznaniu wybitnych osiągnięć w szkoleniu oraz przejawianiu społecznej aktywności, prymusowi, wręczono specjalne wyróżnienie, odznakę absolwenta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Dowódcą uroczystości był mjr Wojciech Wasielewski, starszy wykładowca zakładu technik interwencyjnych i szkolenia strzeleckiego, dowódcą kompanii reprezentacyjnej był kpt. Marek Kaszczyk, starszy wykładowca zakładu technik interwencyjnych i szkolenia strzeleckiego.

Oprawę muzyczną i artystyczną promocji zapewniła Orkiestra Sił Powietrznych z Koszalina pod dowództwem st. chor. Tomasza Zajączkowskiego.

Pomimo różnorodnych zagrożeń, polskie jednostki penitencjarne bardzo dobrze zabezpieczają społeczeństwo przed pozbawionymi wolności sprawcami przestępstw. Godne uznania jest konsekwentnie wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych, usprawnianie procesu szkolenia, podnoszenie standardów bezpieczeństwa i efektywności zarządzania oraz prawidłowe wypełnianie nałożonych obowiązków powiedział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Wojciech Węgrzyn. Dr Zbigniew Wlosowicz, a także Dyrektor Generalny Służby Więziennej, w swoich przemówieniach, skierowanych do absolwentów podkreślali znaczącą rolę funkcjonariuszy Służby Więziennej w utrzymaniu porządku i życiu społecznym kraju.  Został również odczytany list od Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Ewy Kopacz.

W przededniu uroczystości odbyła się msza św., odprawiona w intencji nowomianowanych oficerów  oraz funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w Kościele pod wezwaniem Podniesienia Krzyża Świętego w kaliskim Szczypiornie.

Tekst: mjr Joanna Kempa

Źródło: http://www.cossw.pl/sub.php?news=601

Share.

About Author