Statut

STATUT OSIEDLA SZCZYPIORNO

I. Postanowienia ogólne.

§1

 1. Osiedle Szczypiorno, zwane dalej „Osiedlem”, jest wspólnotą samorządową ogółu jego mieszkańców.
 2. Granice Osiedla określa plan sytuacyjny stanowiący załącznik do niniejszego statutu.
 3. Osiedle jest jednostką pomocniczą Miasta Kalisza utworzoną zgodnie z § 87, § 88, § 89 Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu.
 4. Obszar Osiedla określa uchwała Rady Miejskiej Kalisza Nr V/42/1999 z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia i ustalenia granic jednostek pomocniczych (osiedli) na terenie miasta Kalisza (ze zm.).

§2

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:

 1. Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Kalisz,
 2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Osiedla,
 3. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Osiedla.

§3

Celem działania Osiedla jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców oraz umożliwienie uczestnictwa w przedsięwzięciach, które ich dotyczą.

§4

Osiedle ma prawo zwracać się do organów Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych oraz do innych podmiotów o informacje na tematy dotyczące Osiedla.

Uchwała Nr VII /108/ 2007

Rady Miejskiej Kalisz

z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie nadania statutu Osiedlu Szczypiorno.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. oraz § 89 Statutu Miasta Kalisza, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/226/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu z późn. zm., uchwala co następuje:

§1

Nadaje się statut Osiedlu Szczypiorno – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§3

Traci moc uchwala nr XIII/185/1999 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 1999 r. w sprawie nadania Statutu osiedlu Szczypiorno.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaliszu oraz w siedzibie Rady Osiedla Szczypiorno.

II. Organy Osiedla i zakres kompetencji.

§5

Organami osiedla są:

1)    Rada Osiedla,

2)   Zarząd Osiedla.

§6

 1. Rada Osiedla jest organem uchwałodawczym i kontrolnym.
 2. Rada Osiedla składa się z 15 członków wybieranych przez mieszkańców osiedla zgodnie z ordynacją wyborczą, uchwaloną przez Radę Miejską Kalisza.
 3. Rada Osiedla wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 4. Kadencja Rady twa 4 lata.
 5. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym Osiedla.
 6. W skład Zarządu Osiedla wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

§7

 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
 2. Funkcji przewodniczącego nie można łączyć z funkcją członka Zarządu.
 3. Rada wybiera w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczącego Rady w obecności co najmniej połowy składy Rady.
 4. Do czasu wyboru przewodniczącego Rady, posiedzenie prowadzi przewodniczący poprzedniej kadencji lub najstarszy wiekiem członek Rady.
 5. Odwołanie przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczącego Rady następuje na wniosek co najmniej V\ ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

§8

 1. Do realizacji kompetencji kontrolnych Rada powołuje w głosowaniu jawnym trzyosobową Komisję Rewizyjną.
 2. Komisja Rewizyjna kontroluje i ocenia dla potrzeb Rady działalność Zarządu.

Przewodniczący Rady lub przewodniczący Zarządu może uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej Kalisza.

§ 10

 1. Zarząd wykonuje uchwały Rady i na bieżąco realizuje zadania Osiedla.
 2. Wybór i odwołanie przewodniczącego Zarządu następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. a zastępcę przewodniczącego i sekretarza zwykłą większością głosów również w głosowaniu tajnym.

III. Zadania Rady Osiedla.

§11

1. Do zadań Rady Osiedla należy:

1)    współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę konsultacji społecznych w sprawach o podstawowym znaczeniu dla jednostki pomocniczej.

2)     współpraca z radnymi z terenu Osiedla, ułatwienie radnym kontaktów

z wyborcami między innymi w formie spotkań i dyżurów. Kierowanie za ich pośrednictwem wniosków dotyczących Osiedla, a których załatwienie wykracza poza możliwości Rady Osiedla,

3)     współpraca z komisjami Rady Miejskiej Kalisza,

4)     opiniowanie spraw należących do zakresu działania Rady szczególnie dotyczących funkcjonowania komunalnej infrastruktury technicznej,

5)     pobudzanie społecznej aktywności mieszkańców do wykonywania zadań publicznych i ich aktywnego udziału w życiu wspólnoty samorządowej,

6)      inicjowanie, wspieranie oraz organizowanie działań mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców Osiedla,

7)     podejmowanie, wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, i zieleni komunalnej.

8)     inicjowanie i wspieranie działań na rzecz porządku publicznego we współpracy z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną,

9)     współdziałanie z administracjami nieruchomości na terenie Osiedla w zakresie dbałości o stan mienia komunalnego,

10) współdziałanie   z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Osiedla w sprawach istotnych dla jego mieszkańców,

1 l)opiniowanie propozycji Miasta w części dotyczącej Osiedla w sprawach:

a)      projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

b)     lokalizacji inwestycji miejskich wraz z oceną ich oddziaływania na środowisko na terenach będących własnością Miasta,

c)      przebiegu przez teren Osiedla tras i linii komunikacyjnych oraz rozmieszczenia przystanków autobusowych.

2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.

§ 12

Do zadań Zarządu Osiedla należy:

 1.            gospodarowanie środkami finansowymi będącymi w dyspozycji Osiedla,
 2.             przygotowanie projektów uchwał Rady,
 3.             sprawowanie zarządu nad mieniem komunalnym przekazanym Osiedlu,
 4.             współpraca z instytucjami i podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Osiedla,
 5.             podejmowanie niezbędnych działań dla łagodzenia sporów i konfliktów sąsiedzkich,
 6.             realizacja uchwał Rady,
 7.             prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i wychowawczej w Osiedlu,
 8.             prowadzenie działalności w zakresie sportu, rekreacji, turystyki i ochrony środowiska,
 9.             współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu

i organizacjami społecznymi w zakresie pomocy i opieki dla ludzi starszych, samotnych, niepełnosprawnych i będących w trudnych warunkach materialnych.

 IV. Zasady działania organów Osiedla.

§ 13

 1. Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla zwołuje się:

a)      na pisemny wniosek 1/5 mieszkańców osiedla posiadających czynne prawo wyborcze,

b)      na pisemny wniosek 1/4 członków Rady,

c)      z inicjatywy Rady Miejskiej Kalisza,

d)     z inicjatywy Prezydenta Miasta Kalisza.

 1. Zebranie mieszkańców może podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w nim nie mniej niż 1/5 ogółu mieszkańców Osiedla. W przypadku braku quorum w I terminie zebranie przeprowadza się w II terminie pół godziny po upływie I terminu i jest władne podejmować uchwały jeżeli uczestniczy w nim nic mniej niż 45 mieszkańców Osiedla.

§ 14

 1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady.
  1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał.
  2. Na wniosek Zarządu lub składu Rady, Przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady.

§ 15

Rada może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy składu rady.

§ 16

Uchwały zebrania mieszkańców i uchwały Rady zadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem głosowań określonych w uchwale Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ordynacji wyborczej do rad osiedli Miasta Kalisza i w niniejszym Statucie.

 1. Z zebrania mieszkańców i posiedzenia Rady sporządza się protokół, do którego załącza się podjęte uchwały.
 2. Kopię podjętych uchwał przekazuje się do Kancelarii Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

§ 18

W posiedzeniach Rady i Zarządu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym radni Rady Miejskiej Kalisza.

V. Mienie Osiedla.

§ 19

Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazanego przez Miasto.

§20

Gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym osiedlu odbywa się na zasadach ustalonych w § 93 Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu.

VI. Gospodarka finansowa.

§21

 1. Osiedle dysponuje środkami finansowymi zagwarantowanymi w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu, na realizację powierzonych zadań.
 2. Gospodarka finansowa Osiedla prowadzona jest w ramach budżetu Miasta.
  1. Dysponentem wydatków jest Zarząd w granicach przydzielonych środków.
  2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Osiedla określa instrukcja księgowa obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.

§23

Osiedle prowadzi własną dokumentację rachunkową w porozumieniu z Kancelarią Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

§24

 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 2. Roczne sprawozdanie z realizacji planu finansowego Zarząd przedkłada Radzie Miejskiej Kalisza i Radzie Osiedla.

VII. Nadzór nad działalnością organów Osiedla.

§25

Nadzór nad działalnością Osiedla sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§26

Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawują Rada Miejska Kalisza i Prezydent Miasta Kalisza w zakresach określonych w § 97 Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu i na podstawie kryteriów zawartych w § 25 niniejszej ordynacji.

§27

Organ sprawujący nadzór mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji oraz funkcjonowania Osiedla.

VIII. Postanowienia końcowe.

§28

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statut Kalisza – Miasta na prawach powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


− 2 = dwa