Statut

STATUT STOWARZYSZENIA Szczypiorniak w Kaliszu

ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY
§ 1
1. Stowarzyszenie SZCZYPIORNIAK, jest organizacją zrzeszającą członków i sympatyków.
2. Siedziba SZCZYPIORNIAKA znajduje się w Kaliszu.
§ 2
Terenem działania SZCZYPIORNIAKA jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. § 3
SZCZYPIORNIAK, działa na mocy ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie oraz na podstawie niniejszego Statutu.
§ 4
1. SZCZYPIORNIAK posiada osobowość prawną.
2. SZCZYPIORNIAK może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń pracujących w podobnym profilu działania.
§ 5
SZCZYPIORNIAK może tworzyć jednostki terenowe podlegające strukturalnie pod jej Zarząd i działające w oparciu o jej prawa, zgodnie ze Statutem.
§ 6
SZCZYPIORNIAK używa własnej symboliki, przyjętej przez Zarząd.

ROZDZIAŁ II
CEL I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 7
1. Celem SZCZYPIORNIAKA jest:
1) Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej (sportu dla wszystkich) oraz profilaktyki zdrowotnej;
2) Mobilizacja społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej, w szczególności przez osoby starsze, młodzież i dzieci;
3) Kształtowanie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu, prowadzenie działalności szkoleniowej wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych;
4) Szkolenie różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia działalności społecznej oraz formalno – prawnego funkcjonowania organizacji pozarządowych;
5) Wspomaganie procesu poprawnej socjalizacji poprzez wykorzystywanie walorów kultury fizycznej w profilaktyce oraz readaptacji społecznej;
6) Inicjowanie różnorodnych form aktywności, pozwalającej na efektywną profilaktykę i trwałe rozwiązywanie problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków;
7) Włączanie w społeczną aktywność różnych środowisk: osób starszych, dzieci, młodzieży, różnych grup zawodowych i in.;
8) Promowanie postawy zaangażowania na rzecz drugiego człowieka;
9) Promowanie i organizacja wolontariatu.

2. Realizacja celów wymienionych w ust. 1 następuje poprzez:
1) Propagowanie uprawiania kultury fizycznej, w tym rekreacji ruchowej, profi¬laktyki zdrowotnej, rehabilitacji ruchowej i sportu,
2) Edukacja lokalnej społeczności oraz uczestników poszczególnych programów, z zakresu zachowań zdrowotnych, profilaktycznych, społecznych;
3) Stwarzanie korzystnych warunków do społecznej adaptacji dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym i grupom narażonym na społeczne wykluczenie;
4) Organizowanie nauczania z dziedziny rekreacji ruchowej, profilaktyki zdrowotnej i sportu;
5) Prowadzenie szkoleń, poradnictwa i konsultacji dla różnych podmiotów, w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej, problematyki społecznej i działalności III sektora;
6) Organizowanie zlotów, festynów, turniejów, konkursów, spartakiad i innych masowych imprez sportowo – rekreacyjnych;
7) Koordynowanie i wspomaganie działalności zrzeszonych członków w realizacji zadań statutowych;
8) Uruchamianie i prowadzenie ośrodków rekreacyjno – sportowych;
9) Prowadzenie działalności animacyjnej i wydawniczej propagującej głównie tematykę sportowo – rekreacyjną i społeczną;
10) Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie: kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży, rozwoju fizycznego osób niepełnosprawnych, promocji i organizacji wolontariatu, przeciwdziałania patologiom, krzewienia i pielęgnowania postaw patriotycznych i obywatelskich;
11) Współpraca z różnymi podmiotami na polu zagadnień związanych z problematyką edukacji, sportu dla wszystkich, spraw społecznych, zdrowia i ekologii;
12) Współpraca z organizacjami zagranicznymi o zbliżonym statutowym kierunku działania;
13) Realizowanie zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa, edukacji, promocji zdrowia i ekologii, organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także innej sfery zadań publicznych, związanych z realizacją celów statutowych;
14) Prowadzenie działalności statutowej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach, mających na celu uzyskanie środków na realizację zadań statutowych.
§ 8
1. SZCZYPIORNIAK opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków oraz pomocy sponsorów.
2. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 9
1. Członkowie SZCZYPIORNIAKA dzielą się na:
1) Zwyczajnych,
2) Wspierających,
3) Honorowych.
2. Przyjęcie członka wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym SZCZYPIORNIAKA może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych oraz osoba małoletnia w wieku 16-18 lat, mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego.
2. Członkowie zwyczajni przyjmowani są na podstawie pisemnej deklaracji, po akceptacji Zarządu.
3. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) Udziału w walnych zebraniach członków, ze stanowiącym czynnym lub biernym prawem wyborczym do władz;
2) Uczestniczenia w przedsięwzięciach SZCZYPIORNIAKA;
3) Zgłaszania wniosków do władz organizacji;
4) Otrzymywania od władz pomocy w realizacji zadań statutowych;
5) Używania odznak, znaków i symboli zgodnie z uchwałami władz;
6) Korzystania z innych uprawnień wynikających ze Statutu, uchwał i decyzji władz.
4. Członek zwyczajny ma obowiązek do:
1) Bieżącego uiszczania składki członkowskiej;
2) Przestrzegania przepisów, w tym Statutu, uchwał, regulaminów i decyzji władz;
3) Czynnego udziału w działalności organizacji;
4) Godnego reprezentowania barw stowarzyszenia.

§ 11
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zdeklarowała świadczenie na rzecz SZCZYPIORNIAKA, równocześnie zobowiązując się do przestrzegania postanowień niniejszego Statutu.
2. Członkowie wspierający działają w stowarzyszeniu za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
3. Członkowie wspierający mają prawo zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących SZCZYPIORNIAKA.
§ 12
1. Członkiem Honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój SZCZYPIORNIAKA lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się dla organizacji.
2. Tytuł Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie.
3. Prezesem Honorowym może być osoba, po zakończeniu pełnienia funkcji Prezesa, która w szczególny sposób zasłużyła się dla organizacji.
4. Godność Prezesa Honorowego nadaje Walne Zebranie.
§ 13
Członek Honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego. Członek Honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
§ 14
1. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) Dobrowolnie złożonego pisemnego wniosku o rezygnacji z przynależności do SZCZYPIORNIAKA;
2) Skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą świadczeń w okresie dłuższym niż 24 miesiące;
3) Wykluczenia lub pozbawienia przez Zarząd, w przypadku naruszenia Statutu lub innych przepisów SZCZYPIORNIAKA, bądź działania na jej szkodę;
4) Rozwiązania się SZCZYPIORNIAKA.
2. W przypadku określonym w ust. 1 p. 3 Zarząd zobowiązany jest do powiadomienia członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę oraz wskazując organ i termin złożenia odwołania.
3. Przywrócenie członkostwa, utraconego z ust. 1 p. 2 następuje na podstawie uchwały Zarządu.
4. Od Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków i pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania członków. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE

§ 15
1. Władzami SZCZYPIORNIAKA są:
1) Walne Zebranie;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Władz trwa 4 lat. Wybór następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania.
3. Uchwały wszystkich Władz zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
§ 16
1. Walne Zebranie jest najwyższą Władzą stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na pięć lat.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:
1) Z własnej inicjatywy;
2) Na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3) Na wniosek 1/2 ogółu członków zwyczajnych.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 17
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
2) Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu;
3) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4) Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązania SZCZYPIORNIAKA;
5) Nadawanie godności Członka i Prezesa Honorowego;
6) Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania.
2. Walne Zebranie i decyzje przez ten organ podjęte są prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. Za drugi termin uznaje się zebranie rozpoczęte 30 minut od upływu pierwszego terminu.
3. O terminie i miejscu Walnego Zebrania, członkowie zawiadamiani są z wyprzedzeniem 2 tygodniowym w formie ogłoszenia w siedzibie organizacji.
4. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
§ 18
1. Zarząd składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
2. Każdy członek Zarządu reprezentuje SZCZYPIORNIAKA i prowadzi jej sprawy samodzielnie, z zastrzeżeniem § 26.
3. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na sześć miesięcy.
4. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność, co najmniej ½ liczby członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 19
Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami, a w szczególności:
1) Określanie głównych kierunków działania organizacji;
2) Reprezentowanie SZCZYPIORNIAKA na zewnątrz i działanie w jej imieniu;
3) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
4) Uchwalanie okresowych planów i preliminarzy budżetowych;
5) Powoływanie i rozwiązywanie grup sportowych i szkoleniowych oraz komisji problemowych;
6) Przyjmowanie i skreślanie członków;
7) Zarządzanie majątkiem i funduszami organizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8) Składanie sprawozdań z działalności organizacji.
§ 20
1. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze Statutem.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
§ 21
1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru SZCZYPIORNIAKA.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Regulamin.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
1) Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej organizacji;
2) Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia;
3) Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
4) Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu stowarzyszenia;
5) Występowanie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem działań SZCZYPIORNIAKA.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu. 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we Władzach organizacji.
§ 22
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
§ 23
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 24
Majątek SZCZYPIORNIAKA stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 25
1. Źródłami powstania majątku SZCZYPIORNIAKA są w szczególności:
1) Opłaty, wpisowe i składki członkowskie;
2) Wpływy z działalności statutowej;
3) Dochody z nieruchomości i ruchomości;
4) Dotacje, subwencje, darowizny, zapisy i spadki;
5) Dochody z ofiarności publicznej.
2. SZCZYPIORNIAK prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym.
§ 26
Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych, wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych przez Zarząd, w tym Prezesa oraz jednego z członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu SZCZYPIORNIAKA przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie Statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie SZCZYPIORNIAKA, mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w jego porządku.
3. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu SZCZYPIORNIAKA, Walne Zebranie określa sposób likwidacji i przeznaczenie jego majątku.